Arbeidsongeschiktheid Alles over arbeidsongeschiktheid

Ongeval of Bedrijfsongeval Zelfstandigen

Voor een zelfstandige is er nagenoeg geen onderscheid tussen een bedrijfsongeval of een ongeval in privé, het feit dat je daardoor arbeidsongeschikt raakt kan erin resulteren dat uw inkomsten (zeker als u ZZp’er bent) voor korte of voor langere tijd komen te vervallen. Zaak is dat u hiervoor een arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft afgesloten waardoor u via deze verzekering nog een uitkering krijgt om in uw levensonderhoud te kunnen voorzien.

Als u door een ongeval te maken krijgt met arbeidsongeschiktheid die blijvend is, door bijvoorbeeld het verlies van ledematen of andere ernstige aandoeningen dan kan het ook goed zijn als u naast de arbeidsongeschiktheid ook een ongevallenverzekering heeft afgesloten waarbij een uitkering ineens wordt gedaan bijvoorbeeld €100.000 of een veelvoud hiervan.

Een aanvulling middel deze verzekering is een goedkope oplossing voor de uitkering van een groot bedrag bij dit soort vormen van blijvende arbeidsongeschiktheid. Een uitkering van €100.000 blijvende invaliditeit kost hooguit zo’n €100 premie per jaar. Als extra uitkering is deze verzekering wel aan te raden. De risicokans bij een ongeval is klein maar de financiëe gevolgen zijn vaak groot en de gebeurtenis is heftig en plotseling. Je kan ’s morgens fris en gezond de deur uitgaan en een paar uur later lig je in het ziekenhuis.

U heeft zelf de zorgplicht voor een veilige werkomgeving. Je dient er zelf voor te zorgen dat de werkplek veilig is, onder de werkplek valt alles wat daar mee samenhangt alle ruimtes of de omgeving waar de arbeid verricht wordt dient zo veilig mogelijk te zijn .Ook de werktuigen en gereedschappen moet aan de eisen voldoen, waardoor de kans op ongevallen zoveel mogelijk wordt voorkomen. Ook moeten er opleidingen en voorschriften zijn waaraan je dient te houden om ervoor te zorgen dat de veiligheid binnen het bedrijf zoveel mogelijk gewaarborgd wordt. Ook dienen er technische veiligheidsmaatregelen genomen te worden waarvan er een aantal omschreven zijn in de ARBO wet, om te voorkomen dat u door onachtzaamheid letsel oploopt.

ZZP-er recht op uitkering bij arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschikte ZZP’er heeft recht op uitkering na bedrijfsongeval bij opdrachtgever.

2012-07-13 ROTTERDAM Door de uitspraak van de Hoge Raad op 23 maart 2012 zijn ZZ’ers voortaan verzekerd tegen de risico's van arbeidsongeschiktheid, omdat het criterium goed werkgeverschap aan de kant van de opdrachtgever ook voor ingehuurde externe krachten van toepassing is geworden. Voor de verzekeringskwestie is het niet langer van belang of de arbeidsongeschiktheid een werknemer betreft, omdat ook personen die buiten een dienstbetrekking werkzaamheden verrichten onder de uitkeringsbepaling vallen.

De uitspraak van de Hoge Raad betreft een zaak waarin een onverzekerde ZZP’er een ongeval krijgt tijdens het onderhoud aan een machine en daardoor een been kwijtraakt. Na jarenlang procederen acht de Hoge Raad de opdrachtgever aansprakelijk voor de geleden schade. Dat de ZZP’er geen arbeidsongeschiktheidsverzekering had afgesloten maakte niet uit in de aansprakelijkheidskwestie: het heeft alleen invloed op de hoogte van het schadebedrag.

Door de uitspraak heeft iedere ZZP’er nieuwe rechten om zijn schade te claimen, ook als deze in het verleden heeft plaatsgevonden. Er geldt namelijk een wettelijke claimtermijn van 5 jaar, of men nu verzekerd is voor arbeidsongeschiktheid of niet. ZZP’ers die zelf een ongeval hebben gekregen tijdens het verrichten van werkzaamheden voor de opdrachtgever doen er dan ook goed aan om vanaf nu gebruik te maken van de mogelijkheid om een claim in te dienen via een letselschadeadvocaat.